Rødovre Kommune samler fortsat storskrald ind hver uge

Livscyklusbaseret miljøvurdering viser, at miljøet ikke får det bedre ved kun at samle ind hver 14. dag.

I Rødovre Kommune kører tre lastbiler rundt og indsamler storskrald. Hver uge henter de haveaffald, pap, stort brændbart affald, flasker og glas m.v. fra alle kommunens 8.200 haveboliger. Det vil de også gøre fremover, fordi en undersøgelse udført af COWI A/S har vist, at der ikke er en miljømæssig fordel ved kun at samle storskrald ind hver anden uge.

Ved kun at indsamle hver 14. dag kan man mindske miljøeffekterne med i gennemsnit en trediedel. At miljøeffekterne ikke bliver mindsket med halvdelen skyldes, at lastbilerne hurtigere bliver fyldt og der-for må køre oftere for at blive tømt. Lastbilerne kører med andre ord flere ture ved 14 dages indsamling.

Så langt, så godt. På dette tidspunkt meldte spørgsmålet sig, om haveejerne, som var vant til at komme af med storskraldet hver uge, selv ville begynde at køre affaldet til kommunens genbrugsstation, hvis der kun blev indsamlet hver 14. dag. For at undersøge de miljømæssige effekter heraf foretog COWI A/S en ligevægtsberegning for at undersøge, i hvor stort omfang miljøeffekterne fra kørslen med privatbiler ville udligne reduktionen, som opstod ved at reducere indsamlingsfrekvensen. Beregningen viste overraskende, at blot ved en ekstra tur pr. husstand pr. år til genbrugsstationen ville miljøfordelen være spist op.

Udtalelser fra miljøchefen

“Jeg havde ikke forventet, at den miljømæssige fordel ved at reducere indsamlingsfrekvensen til hver 14. dag var så lille”, siger Marianne Spang Bech, “og da borgerne på dialogmøder om affaldsplanen havde givet udtryk for tilfredshed med ordningen, blev tømningsfrekvensen fastholdt.”

“Da ordningen i sin tid blev indført, var hovedformålet at give haveejerne et højt serviceniveau i tråd med intentionerne i affaldsplanen”, siger miljøchef Marianne Spang Bech. “Desuden var det hensigten at sikre, at affaldet ikke bare blev henkastet et eller andet tilfældigt sted, men blev indsamlet og behandlet på den miljømæssigt set bedste måde. Erfaringerne fra de første år viste, at haveejerne var meget tilfredse med ordningen.”

Beregning af miljøeffekter

At indsamle storskrald hver uge er udtryk for et usædvanligt højt serviceniveau set i forhold til de allerfleste kommuner. Som oplæg til de politiske drøftelser om det fremtidige udbud af affaldsordning i Rødovre ønskede forvaltningen derfor i 2005 at undersøge, hvilke miljømæssige konsekvenser der ville være, hvis tømningsfrekvensen blev ændret fra en gang om ugen til en gang hver 14. dag. Miljøeffekterne forårsaget af kørselsbehovet ved de to ordninger blev beregnet på basis af lastbilernes luftemissioner.

Fakta

I 2005 var der 36.300 indbyggere i Rødovre Kommune. Befolkningstætheden var 3.000 indbyggere/km2.

Totalaffaldsordningen er et tilbud til alle Rødovre Kommunes haveboliger. Hver uge kan de få afhentet pap, stort brændbart affald, plast, elektronikaffald, flasker og glas, haveaffald, hårde hvidevarer, jern og metal samt dæk. Indsamlingen foretages af tre lastbiler: en bil henter haveaffald, en anden affald til forbrænding og den tredje affald til genbrug.

I 2005 var 8.200 haveboliger omfattet. Der blev indsamlet følgende mængder:

  • Haveaffald 2.770 tons i sommerhalvåret / 650 tons i vinterhalvåret
  • Brændbart 1.630 tons
  • Enkeltfraktioner 1.120 tons

Enkeltfraktioner omfatter aviser, glas, jern & metal, pap, kølemøbler, elektronikaffald og madrasser.
Rødovre Kommunes 10.000 etageboliger er omfattet af en anden indsamlingsordning.

Læs mere: Rødovre Kommune