Post Danmark ønsker at blive opfattet som en miljøbevidst og respekteret servicevirksomhed, der bidrager til samfundets bæredygtige udvikling. Der er stor fokus på at reducere miljøbelastninger og ressourceforbrug i alle virksomhedens funktioner. Men Post Danmark tænker også livscyklusorienteret, når de stiller miljøkrav til deres leverandører.

Post Danmark opdeler deres indkøb i to kategorier:

  1. Specielle indkøb
  2. Masseindkøb

Hver af de to kategorier er så igen delt ind i varegrupper, hvortil der er tilknyttet specielle miljøkrav baseret på livscyklustankegangen. Hele forløbet med miljøkrav ved indkøb kan du se ved at klikke dig videre herunder.

Indkøbstyper hos Post Danmark

Specielle indkøb

Specielle indkøb vedrører større indkøb, som specielt kendetegner Post Danmarks behov som transportvirksomhed. Tilbagevendende indkøb er f.eks. biler, brændstof, motorolie og cykler. Miljøkravene opstilles specifikt i udbudsmaterialet og vedrører primært miljøforhold i forbindelse med driftssituationen, bortskaffelsen og energiforbruget.

Derudover kan de specielle indkøb bestå af engangsindkøb vedrører udstyr og maskiner, som har karakter af faste installationer og som udgør bestanddele af produktionsapparatet i en længere periode. Ved indkøb af denne varetype opstilles en miljøspecifikation i hvert enkelt tilfælde, som en del af den generelle kravspecifikation i udbudsmaterialet.

Masseindkøb

Masseindkøb vedrører varer, som har karakter af løbende forsyninger i forbindelse med den daglige driftsafvikling, administration, løbende vedligeholdelse samt forsyninger i henhold til medarbejdernes behov. Indkøb inden for denne kategori sker principielt på basis af en helhedsvurdering, hvori indgår hensynet til miljø, arbejdsmiljø og energiforhold.

De 5 varegrupper med særlig fokus udtrykker en besluttet prioritering i relation til omfanget af forbruget af netop disse varegrupper, herunder den miljøpåvirkning de repræsenterer, set i forhold til det samlede forbrug inden for kategorien Masseindkøb. For de prioriterede varegruppers vedkommende foretages udbud og indkøb på basis af en grundigere analyse af varernes miljøforhold og miljøbelastning, og der opstilles specifikke miljøkrav i henhold hertil. Endvidere er der udarbejdet konkrete handlingsplaner for hver enkelt varegruppe. Handlingsplanerne revideres i takt med opnåelsen af den ønskede miljøeffekt, og nye varegrupper prioriteres. Varegrupperne er f.eks.

  • Papir
  • Beklædning
  • Kontormaskiner & elektronik
  • Kontormøbler
  • Kioskvarer

Hvilke generelle spørgsmål stiller Post Danmark deres leverandører?

Post Danmark lægger vægt på at samarbejde med leverandører og producenter, som fokuserer på miljøhensynet i forbindelse med drift, produktion og produktudvikling. Derfor stilles en række opklarende spørgsmål vedrørende virksomhedens miljøforhold ved ethvert udbud. Antallet af positive svar på de stillede spørgsmål indgår efterfølgende i vurderingen af de indgåede tilbud.

For at opnå en ensartet og kendt miljøprofil i forhold til leverandører, entreprenører og andre samarbejdspartnere benytter Post Danmark et standardskema med en række overordnede spørgsmål vedrørende miljøforhold i forbindelse med udbud af alle ydelser. Skemaet er gengivet herunder.

Spørgsmål vedr. tilbudsgivers miljøholdning og -hensyn

Stiller virksomheden miljøkrav til sine leverandører ? Ja__ Nej__

Er virksomheden indstillet på at indgå aftale med Post Danmark om returordninger for leverede produkter og emballage, herunder dokumentation for forsvarlig bortskaffelse eller genbrug af samme ? Ja__ Nej__

Overholdes alle miljømæssige lovkrav, som virksomheden er underlagt ? Ja__ Nej__

Er nogle af virksomhedens produkter, omfattet af dette udbud, tildelt et miljømærke ? Ja__ Nej__

Hvis ja, anfør hvilke(t) ____________

Har virksomheden et systematisk miljøarbejde i overensstemmelse med principperne i ISO 14001, EMAS eller lignende ? Ja__ Nej__

Udarbejder virksomheden et grønt regnskab ? Ja__ Nej__

Er virksomheden miljøcertificeret ? Ja__ Nej__

Hvis ja, efter hvilken godkendt standard ? ____________

Hvis nej, har virksomheden formuleret en skriftlig miljøpolitik ? Ja__ Nej__

Yderligere eller uddybende kommentarer vedr. virksomhedens holdning vedr. miljø kan anføres herunder:

Hvordan vægter Post Danmark miljøforhold?

Hele processen frem til valget af leverandør og beslutning om indkøb er tilrettelagt i den hensigt, at tilvejebringe det bedst mulige grundlag, hvorpå miljøforhold og miljøbelastning kan vurderes. Dels vedrørende den efterspurgte vare eller ydelse, men også vedrørende leverandørens evne og vilje til at leve op til Post Danmarks krav og forventninger.

Generelt vægter Post Danmark miljøhensyn og miljøkrav vedrørende en vare eller ydelse på lige fod med pris, kvalitet, funktionalitet og forsyningssikkerhed. Men prioriteringen af specifikke varegrupper er udtryk for en konkret vilje til at opnå særlige miljøhensyn, og miljøforholdene på disse områder, tillægges derfor yderligere vægt.

En række varer er tilkendt et anerkendt miljømærke. Ved at opstille specifikke miljøkrav, som er afstemt med mærkernes kriterier, opnås mulighed for at gøre indkøb, hvor alle relevante krav og hensyn er opfyldt tilfredsstillende.

Leverandørens evne og vilje til at imødekomme Post Danmarks miljøkrav indgår i den samlede vurdering på den måde, at antallet af positive svar på de stillede spørgsmål giver størst chance for at komme i betragtning under forudsætning af, at leverandøren kan opfylde de øvrige krav tilfredsstillende.

Fakta om Post Danmark

Post Danmark har været aktieselskab siden 2002. Staten ejer alle aktier i selskabet. Allerede i 1995 blev Post Danmark en selvstændig offentlig virksomhed, som i store træk følger samme regler som et A/S. Ved samme lejlighed blev monopolet for postudbringning brudt. Det betyder, at Post Danmark i dag henter mere end halvdelen af sin årlige omsætning på ca. 11 mia. kr. i åben og fri konkurrence med andre virksomheder.

Post Danmark er en af landets største virksomheder med ca. 22.000 medarbejdere. De arbejder i otte klart definerede forretningsenheder. Kunderne møder først og fremmest Post Danmark via landets ca. 1.100 posthuse og postbutikker. Den overordnede maskinelle sortering af breve og pakker finder sted på en række centre rundt om i landet.

Læs mere: www.postdanmark.dk