Nytter miljøledelsessystemer noget?

Ja.. hos midtVask har resultaterne været forrygende. De sparede 30 mio. liter vand om året og reducerede deres CO2-udledning med næsten 80%. Det kunne mærkes på bundlinien.

I 2001 besluttede midtVask at indføre et miljø-ledelsessystem efter ISO 14001. De opbyggede deres system efter princippet om ”Mange bække små gør en stor å”, og fokuserede på inddragelse af medarbejderne. Dette eksempel på anvendelse af livscyklustankegangen (brug og vær opmærksom på hele kæden) har ført til, at vaskeriet har gennemført adskillige større miljø- og arbejdsmiljøprojekter endnu flere mindre forbedringer siden 2001.

Erfaringsmæssigt ligger op til 80% af miljø-belastningerne for tekstilservice i et livscyklus-perspektiv på vaskeriet. Derfor er det fornuftigt også i et livscyklusperspektiv at prioritere indsatsen på selve vaskeriet, som midtVask har gjort.

Arbejdet har også medført, at midtVask nu befinder sig i den miljømæssige verdenselite, når det gælder tøjvask. I 2005 lykkedes det vaskeriet – som det første i Europa – at komme helt ned på 4 liter vand pr. kg. tøjvask. I 2001 var forbruget på 9,5 L.

Miljøprojekterne har medført besparelser på flere millioner kr. årligt – ikke mindst set i forhold til, hvad vaskeriet skulle have betalt for olie med de prisstigninger, vi har set.

midtVask’s miljøledelsessystem sikrer at:

  • alle gode ideer og intentioner forankres i en systematik, der hjælper til at gennemføre den
   • at alle medarbejdere på vaskeriet involveres i processen
   • at kravet om at gennemføre kontinuerlige forbedringer bliver en naturlig del af dagligdagen for alle

De opnår det ved at:

  • alle medarbejdernes forslag om forbedring gennemføres straks, hvis det er ressource-mæssigt overkommeligt
  • lovgivningens krav skal overholdes, men derudover prioriteres de projekter, der giver mest miljø for pengene
  • de indgår i åben dialog med omverdenen, myndigheder, kunder, leverandører mv.
  • deres overordnede målsætning for arbejdet er at være lidt bedre i dag, end de var i går, mens deres mere konkrete målsætning er, at alle ressourcelette forbedringsforslag gennemføres samt mindst et større miljøprojekt pr. år

Ressourceforbrug ved tøjvask

De fleste mennesker er klar over, at vask af tøj medfører en forholdsvis stor belastning for vores omgivelser. I det følgende er forklaret lidt nøjere, hvorfra denne belastning egentlig stammer.

Energi

  • der bruges olie til fremstilling af damp til opvarmning af vaskevand og tørring af tøjet i tumblere, ruller og steamer
  • el bruges til maskiner, ventilation, trykluft og belysning samt fjernvarme til rumopvarmning

Vand

  • vand bruges til vask af tøjet
  • vand anvendes til fremstilling af damp og blødt
  • vand til vasken
  • vand bruges til bad og toilet

Vaskemidler

  • der anvendes en lang række vaskemidler til vask af tøjet, bl.a. sæbe, enzymatisk vaskeforstærker, brintoverilte, klor til pletblegning og skyllemidler

Affald

  • ødelagt tøj
  • emballage fra indkøb
  • kontorpapir
  • affald og glemte effekter i tøjet fra kunderne

Spildevand

  • udledning af spildevand, der indeholder smuds fra tøjet samt rester af vaskemidler

Hvad har de sparet – og hvordan?

At midtVask har valgt at sætte ind på mange områder i tøjvaskens livscyklus er et eksempel på anvendelsen af livscyklustankegangen. Ideen er jo her netop at være bevidst om, at produkter belaster omgivelser ikke kun via f.eks. spildevand, men også ved brug af energi under produktion og brug – og så bruge kræfterne på at nedsætte belastningen der, hvor den er mest væsentlig.

Energi

midtVask havde frem til 2006 formået at skære deres samlede CO2-udledning ned med ca. 76%. Dette skyldes primært, at de har formået at reducere deres olieforbrug med 130.000 l pr. år, samt at de ikke længere tilsætter CO2 til spildevandet.

Faldet i CO2-udledningen per kg tøj fra 2001 til 2002 skyldes, at de skiftede deres tørretumblere ud til mere energibesparende udgaver. Faldet fra 2004 til 2005 skyldes et skift fra dieselolie til neutrale biologiske olier som opfyringsmiddel.

Samtidig har alle medarbejdere til daglig fokus på at begrænse energiforbruget ved bl.a. at huske at slukke lys og maskiner, når disse ikke er i brug.

Vand

midtVask har opnået en vandbesparelse på imponerende 30 mio. liter vand om året, hvilket svarer til ca. 642 danskeres gennemsnitsforbrug på et år. Vaskeriet er nu helt nede på kun at bruge 4 liter vand pr. kilo tøjvask. Derudover har en investering i et nyt blødgøringsanlæg bevirket, at saltforbruget (til blødgøring af vand) er reduceret med 80 tons om året, så det nu er nede på 27 tons.
Årsagen til besparelsen skyldes primært, at vaskeriet i 2003 indførte et temmeligt omfattende vandgenbrugssystem, som ud over at spare på vandet og energien også udnyttede vaskemidlerne bedre.

I dagligdagen spares der desuden også på vandet ved, at medarbejderne er opmærksomme på at frasortere tøj, der skal pletvaskes, således at det ikke unødigt bliver vasket endnu en gang.

Sidst, men ikke mindst, så har gode vaskemestre, godt samarbejde med leverandører og andre brancher, daglig fokus og kontrol på vand-området også haft en stor betydning.

Vaskemidler

Forbruget af vaskemidler er som vist på figuren faldet markant siden 2001. Årsagen hertil ligger bl.a. i en omlægning til blegning med hovedsagelig brintoverilte i stedet for klor, således at klor undgås i slammet i spildevandsanlægget. Dette har sparet miljøet for 15.000 kg klor pr. år. Yderligere har de fjernet LAS og EDTA, samt alle farvestoffer og parfume fra deres vaskemidler og reduceret skyllemiddelmængden med 80%.

Det nedsatte forbrug skyldes også optimeret vask ved brug af nye vaskerør, samt nye vaskemidler, recept-optimering og øget genbrug af vandet. Samtidig har fokuseringen på korrekt sortering af tøjet selvfølgelig også haft betydning for brugen af vaskemidler.

Forbruget af vaskemidler er som vist på figuren faldet markant siden 2001.Årsagen hertil ligger bl.a. i en omlægning til blegning med hovedsagelig brintoverilte i stedet for klor, således at klor undgås i slammet i spildevandsanlægget. Dette har sparet miljøet for 15.000 kg klor pr. år. Yderligere har de fjernet LAS og EDTA, samt alle farvestoffer og parfume fra deres vaskemidler og reduceret skyllemiddel- mængden med 80%. Det nedsatte forbrug skyldes også optimeret vask ved brug af nye vaskerør, samt nye vaskemidler, receptoptimering og øget genbrug af vandet. Samtidig har fokuseringen på korrekt sortering af tøjet selvfølgelig også haft betydning for brugen af vaskemidler.

Alt i alt har midtVask vist, at det absolut ikke er småting, man kan spare på ressourcerne, hvis man virkelig vil. Samtidig har de vist, at man kan få virkelig gode resultater ud af at indføre et miljøledelsessystem, især hvis man samtidig har fokus på medarbejder-inddragelse.

Fakta om midtVask

midtVask (tidligere Århus Amt Vaskeri) er en selvstændig virksomhed, som servicerer sygehusene i den østlige del af Region Midtjylland. Herudover vasker de tøj/linned for blandt andet Kræftens Bekæmpelse, diverse plejehjem mv.

Vaskeriet køber selv standardtøj og ejer dermed langt hovedparten af det tøj, de vasker. Kunderne køber således en serviceydelse af dem, som består i, at de udlejer og vasker tøjet for dem. midtVask har i alt 150 ansatte.

Læs mere: midtVask