Allerede i 1998 fik Metro Therm A/S udarbejdet en LCA (livscyklusvurdering). Den endelige LCA forelå i foråret 1999. Resultatet af denne var tydeligt, at den væsentligste miljøbelastning – set ud fra et livscyklusperspektiv – ligger i brugsfasen. For at minimere produkternes miljøbelastning er det derfor nødvendigt at fokusere på en minimering af miljøbelastningen i brugsfasen.

I brugsfasen er det langt overvejende energiforbruget til opvarmning af det varme vand hos forbrugeren, der har betydning. Ved at mindske varmetabet fra vandbeholderen og hermed energiforbruget til opvarmning vil man foruden en direkte miljøgevinst også give forbrugeren en økonomisk besparelse.

Formål og baggrund

Metro Therm A/S har været siden 1999 haft et certificeret miljøledelsessystem. Via miljøpolitikken forpligter METRO THERM sig til:

  • at være leverandør af produkter, som er produceret under forhold, der tager mest muligt hensyn til det ydre miljø samt til arbejdsmiljøet.

Dette dækker såvel produktionsfasen som brugsfasen. Udviklingsafdelingen har således ansvaret for, at alle nye produkter samt ændringer på eksisterende konstrueres miljømæssigt optimalt. Alle nye produkter gennemgår en miljøbelastningsvurdering udfra et livscyklusperspektiv, dvs. med fokus på energiforbruget i brugsfasen. Metro Therm A/S er underlagt en miljøgodkendelse og er forpligtet til at udarbejde grønt regnskab, hvilket kan rekvireres ved henvendelse.

Resultater af fokus på brugsfasen

Blandt andet som et resultat af fokuseringen på brugsfasen gennemgik Metro Therm’s modul-vandvarmere på 200 og 300 L en optimeringsproces. Her blev bl.a. isoleringsevnen optimeret ved at forøge tykkelsen af isoleringsskum på kritiske punkter. Resultatet er en bedre isoleringsevne og derved også et mindsket varmetab med et mindsket energiforbrug som følge. Herved vil slutbrugeren opleve besparelser på varmeregningen, og miljøet vil blive belastet mindre.

Fakta om METRO THERM

METRO THERM A/S er en naturlig del af mange menneskers hverdag. Hver dag leveres varmt vand og varme af METRO produkter til forbrugere i Danmark, store dele af Skandinavien og Europa. METRO’s historie starter i 1921, hvor virksomheden blev grundlagt af Jørgen Jørgensen. Produktion af vandvarmere startede i 1947. METRO er i dag en del af den svenske koncern – Nibe AB.

METRO THERM A/S er certificeret i henhold til:

  • ISO 9001 (kvalitet)
  • ISO 14001 (miljø)

Læs mere: METRO THERM