Selvom selve datasættene i UMIP-databasen ikke længere opdateres, anvendes UMIP-metoden stadig i karakterisering, normalisering og vægtning, og metoden blev revideret i 2003. Nedenfor finder du karakteriseringsfaktorer for en lang række kemiske stoffers bidrag til de forskellige påvirkningskategorier i UMIP-metoden. Derudover findes normaliseringsreferencer og vægtningsfaktorer for de respektive påvirkningskategorier.

Karakteriseringsfaktorerne er udregnet efter den oprindelige UMIP-metode beskrevet i ”Environmental Assessment of products – vol. 2: Scientific background” (Hauschild & Wenzel, 1998) også kaldet UMIP97. Normaliseringsreferencer og vægtningsfaktorer for ressourcer er opdateret i 2004.

Download: UMIP97-faktorer

Karakteriseringsfaktorer samt normaliserings- og vægtningsreferencer vises i en MS Excel-fil opdelt i følgende ark:

   • Global opvarmning
   • Ozonnedbrydning
   • Fotokemisk ozondannelse
   • Forsuring
   • Næringssaltbelastning (eutrofiering)
   • Humantoksicitet, emissioner til luft
   • Humantoksicitet, emissioner til vand
   • Humantoksicitet, emissioner til jord
   • Økotoksicitet, emissioner til luft
   • Økotoksicitet, emissioner til vand
   • Økotoksicitet, emissioner til jord
   • Ressourcer

Nyeste opdaterede faktorer – UMIP2003

Der er senere lavet opdatering af metodegrundlaget for beregning af karakteriseringsfaktorer for forsuring, næringssaltbelastning, fotokemisk ozondannelse og toksicitet. De nye faktorer for disse påvirkningskategorier kan ikke anvendes direkte sammen med UMIP97-faktorerne, ligesom det er nødvendigt at anvende andre normaliseringsreferencer.

De nye faktorer for næringssaltbelastning adskiller sig ved, at de i UMIP2003 er separeret i akvatisk og terrestrisk næringssaltbelastning, hvorimod der i UMIP97 var samlet i én påvirkningskategori. De nye faktorer for forsuring adskiller sig desuden ved at de frem for kun at kigge på forsuringspotentialet ved emissionerne også tager hensyn til miljøets evne til at optage og neutralisere syren. De findes både som stedafhængige og steduafhængige faktorer. De stedafhængige faktorer bør anvendes, hvis der er viden om, hvor processerne finder sted.

Faktorerne for fotokemisk ozondannelse adskiller sig ved at være separeret i påvirkning af mennesker og påvirkning af vegetation.

Karakteriseringsfaktorerne vedrørende toksicitet er beregnet på baggrund af en opdateret metode (UMIP2006). Den opdaterede metode adskiller sig på to væsentlige områder:

   • Faktorerne repræsenterer ikke længere et niveau, hvor der ikke forventes at optræde toksiske effekter men repræsenterer i stedet det niveau, hvor der forventes at optræde effekter blandt 50% af organismerne (inkl. mennesker). Sammenligninger mellem forskellige stoffer er mere retvisende på dette niveau.
   • Beregningerne af stoffernes skæbne og eksponering er rettet således at de bedre repræsenterer de resultater som fås ved anvendelse af mere komplicerede multi-medie modeller, uden at kræve flere stofdata end UMIP97-metoden.

De ” gamle” og de ”nye” faktorer er således ikke sammenlignelige. Der skal derfor anvendes enten det ene eller det andet sæt af faktorer. I Excel-filen findes desuden normaliseringsreferencer og vægtningsfaktorer for UMIP2003.

Download: UMIP2003-faktorer

Karakteriseringsfaktorerne findes i søjle D i excelarket!