LCA Center en god sparringspartner

LCA Center har af flere omgange givet miljømedarbejderen på Amtssygehuset i Gentofte en håndsrækning, når der har hersket tvivl om, hvordan LCA-arbejdet skulle grejes.

Livscyklustankegangen på sygehuset

Miljøarbejdet på sygehuset bygger på helhedsperspektivet men ender sjældent ud i egentlige livscyklusvurderinger. I enkelte tilfælde har der dog været sager, hvor der var behov for at miljøvurdere forskellige løsningsmodeller. Det er blandt andet sket i sygehusets centralkøkken. Køkkenet skulle omlægge driften og ville gerne fokusere på miljø. Et af de spørgsmål, som blev rejst, var, om køkkenets kantiner, som er de bakker, der anvendes til madudbringning, skulle være engangskantiner af plast eller genbrugelige kantiner af stål.

Engangskantinerne ville betyde mere affald, mens stålkantinerne ville give mere spildevand pga. af opvasken. Charlotte Berg havde således rimelig nemt ved at opgøre miljøbelastningen tilknyttet sygehuset, men når det kom til energiforbruget ved anvendelsen af de to typer kantiner blev det sværere, specielt fordi datagrundlaget blev ringere. Miljøet var heller ikke den eneste parameter, der var med i overvejelserne. Også betydningen for arbejdsmiljøet spillede en væsentlig rolle. Fx ville opvasken give anledning til støj og ensformigt arbejde for de ansatte, hvis valget faldt på stålkantinerne.

”Jeg syntes, at det med en kvalitativ analyse var svært at give et entydigt svar på, hvad der ud fra et miljømæssigt synspunkt var det bedste valg. Og det var frustrerende. På LCA Center fik jeg bekræftet, at det konkrete svar oftest er svært at give”, siger Charlotte Berg.

Charlotte Berg endte med ikke at give en konkret anbefaling af den ene type kantine frem for den anden, men fremlagde i stedet de forskellige miljømæssige fordele og ulemper relateret til de to kantiner. Et mere nøjagtigt og troværdigt resultat ville kræve, at der blev foretaget en egentlig kvantitativ livscyklusvurdering af ”eksperter”. Køkkenet endte med at vælge engangskantinerne.

Eksempler viser vejen

”Jeg har i min studietid selv arbejdet med livscyklusvurderinger og ved, at det er et meget komplekst område. Men jeg synes stadig, at det er vigtigt, at man forholder sig til det. Jeg har selv en vis basisviden men er ikke ekspert, og det er mange af dem, der sidder ude omkring på virksomhederne heller ikke. Kunne man stille nogle tommelfingerregler op, tror jeg, at man ville komme længere.” siger Charlotte Berg.

I forbindelse med et oplæg om emballage og transport, som hun skulle holde på en miljøkonference for sygehusvæsenet, ville hun gerne kunne illustrere, hvor meget emballage og transport udgør af et produkts miljøbelastning set i et livscyklusperspektiv. ”Jeg havde brug for konkrete eksempler til oplægget, og det fik jeg fra LCACenter. I det hele taget tror jeg, at eksempler er rigtig godt, hvis arbejdet med livscyklusvurderinger skal udbredes noget mere”, slutter Charlotte Berg.

Fakta

Amtssygehuset i Gentofte blev oprettet i 1927, hvor sygehuset modtog sine første patienter. I dag har sygehuset ca. 2.600 ansatte og omkring 100.000 behandlede patienter og 210.000 ambulante besøg årligt.

Sygehuset er ikke miljøcertificeret men har opbygget deres eget miljøstyringssystem. Det er en integreret del af sikkerhedsarbejdet og tager udgangspunkt i ISO14001. Sygehuset laver årlige handlingsplaner for miljøarbejdet og indberetter til Københavns Amts grønne regnskab.