Miljø er en integreret del af hverdagen hos Berendsen Textil Service A/S. Alle deres vaskerier har et integreret ledelsessystem, der omhandler miljø, kvalitet og arbejdsmiljø. Således er virksomheden certificeret i forhold til henholdsvis ISO 14001, ISO 9001 og OHSAS 18001.

Hos Berendsen handler miljøarbejdet ikke kun om, hvad der sker på virksomhedens egne anlæg – men her bliver der tænkt på tingene i et livscyklusperspektiv. Det betyder blandt andet, at det ikke kun er på vaskerierne, at man beskæftiger sig med miljø. Både indkøbsafdelingen og marketingafdelingen er med til at drive miljøarbejdet.

Miljø i indkøbsafdelingen

I indkøbsafdelingen er det indkøbschef Mads Bech Pedersen, der styrer slagets gang. Han fortæller, at indkøbspolitikken stiller håndfaste krav til leverandørerne under 3 hovedoverskrifter:

1) I skal respektere miljøet og mennesker
2) I skal opfylde FN’s Code of conduct
3) I skal levere høj kvalitet, der holder

Indkøbspolitikken skal ses i sammenhæng med Berendsens øvrige politikker. F.eks. kan man i miljøpolitikken finde følgende budskaber i forhold til udvikling og indkøb under hensyntagen til miljøet fra vugge til grav:

1) Vi vil minimere miljøbelastningen ved at optimere produkter, processer, serviceydelser og transport under hensyn til den samlede livscyklus.
2) Vi vil udvikle og vælge mindre miljøbelastende produkter, processer og serviceydelser.

Tekstiler er miljømæssigt at foretrække frem for engangsartikler. Alligevel belaster tekstilprodukter miljøet, allerede før, vi indkøber dem, og når de skal bortskaffes efter endt brug. Ved at følge tekstilerne i hele deres livsforløb kan vi identificere de steder, hvor miljøbelastningerne er størst. Vi har udført livscyklusvurderinger, der viser, at de største miljøbelastninger i tekstilernes livscyklus er ved vask og råvareproduktion. Det er på baggrund af den viden, vi har prioriteret vor miljøindsats, og det giver også os som indkøbsafdeling et ansvar, forklarer Mads Bech Pedersen.

For os handler det om at omsætte virksomhedens holdninger og værdier til brugbare løsninger, som er til at håndtere her i indkøbsafdelingen. Vi evaluerer alle væsentlige leverandører for at følge op på deres performance. Her sammenholder vi f.eks. pris, leveringssikkerhed, kvalitet og miljø i et vægtningssystem, som vi har lagt ind i det internetbaserede system Supplier-e-valuation. Evalueringen med feedback til alle leverandører er med til at motivere dem til at blive bedre på alle områder – også når det gælder deres holdninger til miljø og mennesker, og når det gælder om at få dem til også at stille krav til deres underleverandører, fortæller Mads Bech Pedersen.

Miljø i marketing

Vi vil gerne vise omverdenen, at det at overlade en opgave til os er godt for miljøet. Vi har mange gange ved hjælp af livscyklusvurderinger vist, at tekstilservice er bedre end både engangsprodukter og egenvask af tekstiler, fortæller salgs- og marketingdirektør Niels Peter Hansen.

Hos marketingafdelingen kender vi kundernes behov – også når det gælder miljø og sundhed. Vi er derfor et væsentligt bindeled mellem vore kunder og leverandører, når nye produkter og serviceydelser skal udvikles, konstaterer kundechef Søren Mann Andersen. Et godt eksempel er vor nye skumsæbe, som er uden farve og parfume. Skumsæben er ikke kun til gavn for brugernes sundhed, for kigger man på skumsæbe i et livscyklusperspektiv, er det miljømæssigt også meget bedre end f.eks. en cremesæbe. Fordelen er, at der ved håndvask bruges en væsentlig mindre mængde af de såkaldte tensider, som normalt udgør det største miljøproblem for sæber. Derfor er udledningen af disse stoffer til miljøet også væsentlig mindre ved brug af skumsæbe. Desuden kan skumsæbe også spare på vandet. Sæben er opskummet, når den kommer ud af dispenseren, så der er et mindre behov for vand til opskumning, og sæben skylles nemmere af – alt sammen til gavn for såvel miljø som sundhed, siger Søren Mann Andersen.

Miljø på vaskerierne

Forbruget af ressourcer på vore vaskerier er en væsentlig del af vore serviceydelsers påvirkning af miljøet fra vugge til grav. Derfor har vi i hele Berendsen-koncernen etableret et internt rapporterings- og planlægningssystem – WECO (Water, Electricity, Chemicals & Oil/gas), der følger op på forbruget af ressourcer og kan bruges til benchmarking af vaskerierne, forklarer miljøkoordinator Anne Frederiksen.

Siden 1995, hvor vi implementerede WECO-systemet, har vi reduceret energiforbruget per kg vasket tøj med 35% og vandforbruget med hele 7 liter per kg. Desuden har vi skiftet til mere miljøvenlige vaskemidler, så vi i dag stiller nogle krav, der ligner dem, som stilles til miljømærkede kemikalier til husholdningen, oplyser Anne Frederiksen.

Om Berendsen Textil Service

Berendsen Textil Service A/S er Danmarks førende virksomhed inden for tekstilservice og beskæftiger ca. 1400 medarbejdere på de i alt 18 servicecentre (industrielle vaskerier). Virksomheden udlejer, vasker og leverer tekstiler og hygiejneløsninger til kunder inden for den private og offentlige sektor.

Berendsen er certificeret i henhold til:

  • ISO 14001 (miljø),
  • ISO 9001 (kvalitet) og
  • OHSAS 18001(arbejdsmiljø)

Læs mere: www.berendsen.dk