A/S STAR PIPE udvikler miljøvenlige fjernvarmerør

A/S STAR PIPE har på baggrund af livscyklusvurderinger fra branchen opprioriteret udvikling af mere miljøvenlige produkter. Dette er en logisk konsekvens af, at livscyklusvurderingerne viser, at 99% af fjernvarmerørs miljøbelastning stammer fra anvendelsen af produkterne ude ved kunderne. Miljøindsatsen omkring nye produkter har været succesfuld, idet der er opnået meget betydelige reduktioner i varmetabet med reduktion af kundernes miljøbelastning til følge.

Ved at prioritere ressourcerne til udvikling af produkter, der er mere miljøvenlige i brugsfasen, opnås en langt større miljøbesparelse end den samme indsats ville have givet ved miljøstyring internt på virksomheden.

Stort besparelsespotentiale

A/S STAR PIPE ønsker at medvirke til en generel forbedring i tilstanden af miljøforhold. Dette kan vi tilbyde ved at fremstille rørsystemer med mindst mulig miljøbelastning, samtidigt med at der tages hensyn til miljøet i forbindelse med anvendelsen af systemet. I daglig drift af fjernvarmesystemer er der et varmetab på 25 %. Der er således overordentligt store besparelsesmuligheder ved korrekt energimæssig anvendelse af fjernvarmerør.

Resultater

Der er blevet foretaget kortlægning af miljøforholdene på A/S STAR PIPE, og på denne baggrund er der udarbejdet en “Miljøledelseshåndbog for internt og eksternt miljø”. Miljøledelsessystemet er dog ikke fuldt implementeret og ikke certificeret, idet de gennemførte livscyklusvurderinger fra branchen viser, at 99% af produkternes miljøbelastning stammer fra anvendelsesperioden af produkterne ude ved vore kunder. Analyser viste også, at når vi var i stand til at reducere varmetabet i vore rørsystemer med 10%, kunne vi reducere miljøbelastningen hos danske fjernvarmeværker med 7%. Derfor valgte vi at prioritere miljøindsatsen omkring nye produkter.

Produktudviklingen har givet følgende resultater:
Faste rørsystemer med et nyt skumsystem, der i sig selv reducerer varmetabet fra 27,5 mW/mK til 24,5mW/mK eller 11%, dette kombineret med nye rørsystemer (samisolering af medierør og mere isoleringsmateriale) har gjort, at vi har kunnet reducere varmetabet med over 60 % og dermed miljøbelastningen for de anvendte rør med over 40 %.

Flexible rørsystemer, hvor vi har reduceret varmetabet fra 30-33 mW/mK til 21,6 mW/mK eller med hele 28-34% alene på skummet, og igen kombineret med nye rørsystemer har vi kunnet reducere varmetabet med op til 72%, der igen betyder en halvering af miljøbelastningen fra disse rør.

Vi har udarbejdet miljøredegørelse, der bl.a. indeholder miljøpolitik og miljøhandlingsplan, dette bruges som værktøjet til A/S STAR PIPE’s generelle miljøarbejde, til sikring af løbende forbedringer inden for miljøområdet.

Fakta om A/S Star Pipe

A/S STAR PIPE producerer og sælger præisolerede fjernvarmerør. Virksomheden har ca. 100 ansatte.

A/S STAR PIPE er certificeret i henhold til:

  • ISO 9001 (kvalitet)

Læs mere: A/S Star Pipe